ИНФОРМАЦИЯ НА „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД за обработване на лични данни е пояснено какви Ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Възможно е „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на www.eurodesign.bg „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

  1. За компанията

„ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД, ЕИК 175151387, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Драган Цанков № 23, вх. А, ет. 3. За въпроси, свързани с обработването на лични данни може да се свържете с нас на тел. 02 9607117 в рамките на работното време от 09.00 до 17.30 часа всеки работен ден или чрез електронна поща с адрес: info@eurodesign.bg

„ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с оглед осигуряване на поверителност и законосъобразно обработване на личните Ви данни.

„ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД е администратор по отношение на личните данни на свои контрагенти, но и обработващ на лични данни, предоставени от контрагенти за целите на изпълнение на конкретни договорни задължения, като във втория случай следва инструкциите на администраторите при осъществяване на тази дейност.

  1. Определения

а. „Лични данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

б. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

  1. Права на субектите на данните

В случай че Вие сте лице, чиито лични данни се обработват от „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД съгласно Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г., Вие имате следните права:

а. Право на достъп – По Ваше искане в качеството Ви на субект на данните, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД е длъжно да Ви предостави информация за категориите лични данни, свързани с Вас, които се събират и обработват от нeго, както и за целите, за които се обработват, за получателите или категорията получатели, на които се предоставят личните Ви данни, за източниците, от които са получени данните, извън случаите, когато те са събрани директно от Вас.

б. Право на корекция, преустановяване на обработването (налагане на ограничения за обработване и/или заличаване (изтриване) – По Ваше искане, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД е длъжно да коригира, да изтрие или да преустанови обработването на личните Ви данни, ако има случай, в който обработването им е незаконосъобразно. В такива случаи „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните Ви данни, за всички корекции и заличавания, които е направила, както и за случаите на преустановяване на обработването на личните Ви данни.

в. Право на преносимост на личните данни – В качеството Ви на субект на данните Вие имате право да поискате да получите свързаните с Вас лични данни, които сте предоставили на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате право да предадете/прехвърлите тези данни на друг Администратор, без „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД в качеството си на администратор на лични данни, на когото сте предоставили данните си, да Ви създава пречки, когато основанието за обработването на личните данни е съгласие или договорно задължение и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин.

г. Право на възражение – В качеството Ви на субект на данните, Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато обработването на данните Ви е на основание законен интерес на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД. „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД разглежда възражението и Ви предоставя становището си в писмена форма в 30-дневен срок, освен ако не се налага удължаване на срока, за което „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД ще Ви уведоми своевременно. След разглеждане на възражението, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД принципно преустановява обработването на личните Ви данни, и уведомява всички заинтересовани страни, на които са предадени личните данни, за постъпилото възражение и за предприетите мерки в тази връзка. В някои случаи, обаче, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД има неоспоримо законово основание да продължи обработването на личните Ви данни дори и след получаване на възражението Ви (например в случаите на неуредени взаимоотношения по договор, съдебни дела и др.). В тези хипотези „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД се свързва с Вас, за да Ви изясни причините, поради които ще продължи да обработва личните Ви данни. В случай че възражението Ви касае обработването на лични данни за директен маркетинг, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД безусловно ще преустанови обработването им за тази цел.

е. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето можете да извършите с подаване на Декларация за отказ в свободен текст.

ж. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – В качеството Ви на субект на данните имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действия на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД във връзка с обработването на личните Ви данни.

В случаите, когато като субект на данните упражнявате правата си, е необходимо да изготвите детайлно описание на искането си в подаденото до „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД заявление. При упражняване на правата Ви е необходимо „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД да провери самоличността Ви, за да не се окаже, че някой друг се опитва да се представи за Вас. За целта „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД може да Ви поиска лична карта или друг идентификационен документ, когато Ви предоставя исканата от Вас информация.

Вие можете да задавате в писмен вид различни по своето естество въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни от „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД по електронен път на посочения в т. 1 адрес на електронна поща

В случай че не сте съгласни със становището на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД по подаденото запитване или желаете да получите повече информация, моля, посетете уеб страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да подадете жалба.

В случаите, когато „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД е получил личните Ви данни от трети лица, напр. Ваш работодател и ги обработва за целите на сключен договор с това трето лице, Вие можете да подадете жалба срещу действията на тези трети лица директно до тях.

Упражняването на правата Ви не може да бъде противопоставено на предоставянето на личните Ви данни на компетентните органи за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления.

  1. Видове обработвани лични данни

„ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата, социалната или икономическата Ви идентичност. Данните могат да бъдат получени от Вас като субект на данните или от трети лица.

„ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД може да обработва някои или всички от посочените по-долу категории данни за постигане на описаните по-долу цели, единствено когато разполага с основание за това.

а) за да Ви идентифицира:

– три имена

– постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– данни от лична карта

б) за да се свържем с Вас:

– телефонен номер – мобилен/фиксиран

– имейл адрес

– адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– заемана позиция в дадена компания

– подобни данни на лица за контакт, свързани с Вас.

„ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД понякога обработва публична информация, като например от официални публични регистри, които носят отговорност за съхранението на тази информация по законен ред.

Такива публични данни могат да бъдат обработвани за целите, изброени от „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД в този документ.

  1. Получатели на лични данни

Личните данни, в общия случай, се обработват от служители на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД. Обработването на лични данни може да бъде извършено и от други лица, обработващи лични данни, с които „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД има сключен договор за тази цел. При наличие на законно основание личните данни могат да бъдат предоставяни на други администратори, които да ги ползват за свои законни цели.

В случай че някои от получателите на лични данни са установени извън Европейското икономическо пространство, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД препраща личните данни само при условие, че е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейско законодателство и предоставените лични данни са достатъчно защитени в съответната трета държава и при получено одобрение от Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни могат да се предоставят на трети страни извън Европейското икономическо пространство с Вашето изрично и свободно дадено съгласие. „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни в или извън Европейското икономическо пространство.

  1. Цели при обработването на лични данни

Личните данни, събрани от „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД в качеството му на Администратор на лични данни, се обработват за различни цели и на различни законови основания, както следва:

6.1. Цели, при които основание за обработването на личните Ви данни е задължение, произтичащо от закон:

а. Установяване на самоличността Ви като клиент на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД и достоверността на Вашите лични данни – основание за обработване на данните за тази цел са Законът за счетоводството, Законът за данък добавена стойност.

б. Отчетност пред държавните и контролни органи – НАП, НОИ и други държавни и общински органи

6.2. Цели, за които обработването на личните Ви данни се извършва на основание изпълнение на договор

а. Изготвяне на договори по Ваше искане – за да сключи договор с Вас, в качеството Ви на клиент или на съконтрагент по договор за доставка на стоки, „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД трябва да разполага с Ваши конкретни лични данни (напр. име, рождена дата, ЕГН, номер на лична карта), както и данни за осъществяване на контакт с Вас. Възможно е „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД да Ви изиска и допълнителна информация, обусловена от естеството на предмета на договора.

б. Изпълнение на търговски договори, сключени с Ваш работодателя или възложител – „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД обработва личните Ви данни, предоставени от негови контрагенти – Ваши работодатели или възложители за целите на изпълнението на конкретни договорни задължения.

в. Съдебни спорове – Установяване, упражняване и защита на правата на „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД – „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД обработва данните на клиентите си с цел защита на своите права в съда/в съдебни процедури, при уреждане на претенции, включително с помощта на външни адвокати/юристи и др. Касае се за случаи, в които личните Ви данни се обработват във връзка с администриране на информация относно съдебни спорове, съдебни заповеди, молби и съдебни решения.

  1. Срок на съхранение на личните данни

„ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД използва Вашите лични данни, когато „ЕВРОДИЗАЙН СИСТЕМС” ООД има ясна цел предвид. Когато целта отпадне, ние не съхраняваме данните.

Основанието за съхранение на Вашите данни се корени в законовия срок за съхранение (който често е десет години след приключване на съответното правоотношение). Срокът може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним наши права. Когато няма законово определен срок, периодът може да е по-кратък.

Close Menu